felfedes.hu

UFO-k, Földönkívüliek, Űrkutatás, Tudomány, Alternatív médiaoldal

Kezdőlap » A New Age, a fajelmélet, a Nefilim és az UFO kapcsolat

A New Age, a fajelmélet, a Nefilim és az UFO kapcsolat

Amikor a náci fajelméletről beszélünk, akkor tisztában kell lennünk azzal, hogy a német okkultisták nem azért tartották magukat felsőbbrendűnek, mert a németeket egyszerűen “jobb minőségű” embereknek tartották, mint más népcsoportokat. A felsőbbrendűséget annak a meggyőződésüknek tulajdonították, hogy az árja népek attól a magas civilizációt képviselő fajtól származtak, akik újra eljönnek majd, s velük közösen egy új fajt hoznak majd létre; Egy mesterfajt, ami uralni fogja a következő ezeréves utópisztikus korszakot.

“Nem vitatható azt a felvetés, hogy a náci világnézet és a New Age mozgalom főbb elemei megegyeznek. Ez így is van rendjén, hiszen mindkettő egyazon okkult gyökérből nőtte ki magát: A Theozófiából. A kozmológiájuk, és filozófiájuk azonos.” – Joseph Carr, The Twisted Cross

E téren pedig igazán nincs nagy különbség a náci és a New Age ideológia között, ez utóbbi ugyanis szintén azt vallja, hogy az emberiség egy része – az erre elhivatottak, a választottak, akikben felébred a bennük rejlő isteni tudat – magasabb fokú létre fog lépni és keveredni fog a már sokkal fejlettebb fokon lévő asztrális lényekkel, létrehozva egy aranykorszakot. Az emberiség azon része, amely túl selejtes ahhoz, hogy e szellemi evolúció alkalmával tovább lépjen a szellemi fázisra, egyszerűen pusztulásra van ítélve.

A náci rendszer a New Age mozgalom korai terjesztői által megihletett rendszer volt, s ennek megfelelően viselte annak jegyeit, mint pl. az erkölcsi relativizmust és a hideg közönyt az alábbvaló, nem választott emberek sorsa iránt! Biblikus szempontból nézve az itt vázolt fajelmélet tulajdonképpen nem más, mint a Nefilim és az ádámi ember küzdelme, ami minden jel szerint e kor végén újra kiéleződik.

image009

Hogy vallás volt-e a nácizmus, vagy csupán ideológia? A jelek arra mutatnak, hogy inkább az első. A náci okkult kapcsolat egyik legjelesebb kutatója, Michael Howard a The Occult Conspiracy című könyvében az alábbi sokatmondó sorokat idézi fel:

Hitler közeli munkatársa, Bernhard Forster (aki nem mellékesen Nietzsche sógora volt) egy alkalommal felelevenítette Hermann Rauschning-nek azt, hogy Hitler miként nyilatkozott neki arról, hogy “ő egy új vallást hoz a földre, … az örök élet áldott tudatát, ami egyé válik a nagy univerzumi élettel… Ő [Hitler] lesz az első, aki megvalósítja azt, amit a kereszténység kívánt volna megvalósítani, vagyis elhozni a halálfélelemtől és a rossz lelkiismerettől való szabadulást. Hitler visszaállítja majd az emberekben azt az önbizalommal teljes isteni tudatot, amivel a természet felruházta őt.” Ezután Forster saját véleményének adott hangot, miszerint; ” Ő [Hitler] az örök isteni tudattal való közösülésből merítette hatalmas erejét.” (D. Sklar, The Nazis and the Occult 54-55. o)

Ezek a szavak inkább egy vallási vezetőnek, vagy egy gurunak a szavai, mintsem egy politikusnak vagy államfőnek. Ha a fenti sorokból kitöröljük Hitler nevét, akkor bármely New Age tudatú ember azonnal azonosulna a mondanivalójával, s kijelentené, hogy itt lényegében a New Age alapvető nézetei vannak nagyon tömören megfogalmazva.

További hasonlóság, hogy a New Age üzenetei is telepatikus módon jöttek, médiumok által, s olyan nagynevű egyéniség kapták meg, mint pl. Alice Bailey. Az üzenetek tehát szinte ugyanazok, csupán más terminológiákkal kifejezve. A New Age irodalomban lejegyzésre kerültek a “Felemelkedett Mesterek” azon telepatikus üzenetei, melyek szerint Hitler és a nácik ugyanabból az erőből merítettek, mint amely erő a New Age hívek számára is elérhető! A nácik esetében ezt Vril-nek nevezték, a New Age-ben pedig a Shamballa erőként utalnak rá.

vril.paula_

A New Age guruk még azt is kifejtik, hogy Hitler miért volt sikertelen. Véleményük szerint ennek oka többek között az, hogy az arra kijelölt idő előtt, azaz túl korán akarta megvalósítani a Tervet, s ezért a “régi rend” képes volt meggátolni őt a sikerben (a New Age célkitűzésekkel és a Tervvel kapcsolatban lásd A New Age II. című írásunkat); hogy nem működött együtt megfelelően a “Hierarchiával”, hanem egy azzal rivalizáló rendszert hozott létre; továbbá hogy az emberiséggel kapcsolatos víziói túl korlátozottak voltak, nem volt eléggé globális.

Bailey leírásaiban a nagy kozmikus harc két ellenséges álló fél között folyik, a “Fény urai” és a materialista, vagy “Sötét erők” között, s ez utóbbiak “azon dolgoznak, hogy megőrizzék az elavultat és az anyagit… és az elkülönülést szítják.” (Externalisation II. k., 76-77. o.) Bailey Hitlert – több tömeggyilkos diktátor mellett – nyíltan pozitív színben tünteti fel, aki a “Fény urai” által birtokolt Shamballa erőből merített: “Hitler, aki egy kétségbeesett népet vett a vállaira; Lenin, az idealista; Sztálin és Franco, ezek mindannyian a Shamballa erő kifejtői, más, kevésbé megértett erők mellett.

Ezeket az embereket diktátoroknak, demagógoknak nevezzük, holott vezetők voltak, akik nagy és nélkülözhetetlen változások véghezvitelére voltak felhasználva, és arra, hogy megváltoztassák a civilizáció arcát.” (Externalisation II. k., 134-5. o.) A Hierarchia véleményét tükröző médium szavai szerint Hitler és a többi itt felsorolt diktátor a Hierarchia érdekében harcolt a “Sötét erők” ellen. Az alapján, ahogy a két mozgalom felvázolja a „sötét erők” definícióját nyilvánvaló, hogy ez alatt elsősorban a kereszténységet értik.

Hitler_at_the_desk

A két mozgalom szimbólumrendszere is hasonló, esetenként teljesen azonos.

A németek csodafegyverekbe vetett bizalma szintén az okkulthoz vezethető vissza. A Vril társulat tagjai makacsul és őszinte bizalommal hittek abban, hogy azok a földöntúli lények, akikkel felvették a kapcsolatot, olyan erőket és technológiákat bocsátanak majd a rendelkezésükre, amelyek pillanatok alatt eldöntik a háború kimenetelét. Sokan azt vélik, hogy ez csupán a beteges emberi fantázia szüleménye volt, pedig a tények azt mutatják, hogy valóban létezett egyfajta kommunikáció a náci ideológusok és a sötét oldalt képviselő földönkívüli lények között, legalábbis a médiumok által. Ez pedig alapot adott a csodafegyverekbe vetett hitre.

Hogy létezett-e direkt kommunikáció, azt egyelőre soroljuk a rejtélyek kategóriájába, de az bibliai tény, hogy akik nagyon részt kívánnak kapni Sátán titkos ismereteiből, azoknak igenis lehetőségük van az azokba való beavatásra (v.ö. Jel. 2:24), természetesen annak következményeit aztán viselniük kell.

the-devils-rock-demon-nazi-gina-varela1

Az közismert tény, hogy a háború után valóságos hajtóvadászat folyt a német tudósok után mind a szövetséges nyugati erők, mind a szovjetek részéről, különösen a fejlett rakétatechnológia megkaparintásának érdekében. Az USA “Gémkapocs Művelet” néven ismert akciója kizárólag azt a célt szolgálta, hogy megszerezzék a német tudósok színe-javát. De már az 1930-as években is voltak olyan tudósok, akik elhagyták Németországot, mint pl. Dr. Willy Ley, a világ egyik legjelesebb rakétatechnológiai szakértője, aki 1933-ban menekült az USA-ba. Dr. Willy Ley jelentést tett arról, hogy a nácik – elsősorban a Vril Társulat hatására – hittek abban, hogy olyan titkos ismeretek birtokába jutottak, amelyek által egyé válnak a föld alatt rejlő fajjal.

pizap.com13950796743881

Ehhez bizonyos mentális gyakorlatokat fejlesztettek ki, amik elősegítik a transzformációt. A vizualizáció, vagy “vezérelt képzelet” számos keleti iskola eszköze, többek között a tibeti buddhizmusé is, és természetesen a mai New Age mozgalomban is előszeretettel alkalmazzák. Ez tulajdonképpen egyféle szellemi torna, egy megfeszített koncentrálás, célja a transzcendentáció, illetve az elme általi anyagra való hatás (mind over matter). Mivel ez tulajdonképpen a démoni erők tudatba való “behívását” eredményezi, az így kapott vizuális szellemi élmény egy olyan “betáplált” élmény, ami saját megtapasztalásnak tűnik.

Sokak számára talán nevetségesnek tűnnek a fentebbiek, pedig a New Age köreihez tartozó emberek milliói vallanak teljesen azonos nézeteket a mai napig. Még az üreges föld és az ott rejtőzködő szuperfaj elmélete is megújult népszerűségnek örvend, amit a témával foglalkozó honlapok ezrei is bizonyítanak!

Szögezzük le, hogy a náci Németország pontosan azt a New Age újpogány ideológiát jelenítette meg egy sajátos formában, ami az antikrisztusi uralom alatt egy csaknem egyetemesen elfogadott ideológia lesz, miután a kereszténység jelentős elemeit magában foglaló Nagy Parázna ellen fordul és teljesen elpusztítja azt (Jel. 17:16)!

Egyéb okkult kötődések

A Templomosok „gonosz JAHVEH” elmélete mellett a Vril-ya volt a nácik ideológiájának másik fő eleme. Sok rosszat el lehet mondani a kor messze legfejlettebb technikáját alkalmazó Harmadik Birodalomról, de azt nem, hogy kizárólag babonás és drogfüggő idióták vezették volna. Sátán az élő példa arra, hogy a gonosz is lehet zseniális elme, és ő a technológia nyújtás területén is készségesen rendelkezésre áll mindenhol, ahol őt istenítik vagy megidézik.

A Thule-Gesellschaft korai stádiumában közeli kapcsolatokat ápolt több más hasonló szervezet mellett a Teozófiai Társulat tagjaival, illetve a nagy okkultista médium, Helena Blavatsky követőivel is. A hasonlóságok annyira feltűnőek, hogy szinte azonos szellemiségről beszélhetünk, s ezt egyébként számos kutató elemezte már.

thule-society

Példának okáért a nácik tibeti régióhoz kötődő érdeklődését és hiedelmét szintén Blavatskyhoz köthetjük, aki azt vallotta magáról, hogy őt a szent lámák avatták be, és ismereteit is tőlük kapta.

Mivel Blavatsky azt tanította, hogy a Rejtett Mesterek és Titkos Vezérek a Himalája hegyeiben rejtőzködnek, azon nyomban, amikor erre anyagi és egyéb lehetőségük nyílt, a thulisták folyamatos Tibetbe induló expedíciókat szerveztek meg. Ezek az expedíciók megszakítás nélkül egészen 1943-ig tartottak. Az egyik legkézzelfoghatóbb bizonyítéka a nácik tibeti érdekeltségeinek a misztikus horogkereszt jelképként való adaptálása volt.

20140425154441_26501

Az antropozófiai nézetek hatása szintén látható, hiszen mottójukat a “Der Weg ist in Dir” (Az út önmagadban rejlik) jeligét is tőlük vették át. A thulisták elfogadták az olyan New Age koncepciókat, mint az önrealizáció, és az emberi lét értelmével kapcsolatos nézeteket is osztották.

Hitler és a nácik okkult rögeszméjének egy további bizonyítéka a “végzet lándzsája”-ként ismert kegytárgy utáni hajsza. A Longinus lándzsájaként is ismert tárgy állítólagosan az a fegyver volt, amivel a Longinus nevű római katona átdöfte a kereszten megfeszített Krisztus oldalát. Ennek a lándzsának természetfölötti erőt tulajdonítottak, birtokosa ugyanis legyőzhetetlenné válik.

A “végzet lándzsája” egy igen különös kegytárgy. A híres Meroving dinasztia királyainak kezében volt egy nevezetes lándzsa, amit annak a Longinus nevű római katona lándzsájának tulajdonítottak, aki átszúrta a kereszten függő Krisztus oldalát. Később a lándzsa Nagy Konstantin kezébe került, aki jogarként használta.

A lándzsa ismeretlen módon a Merovingokhoz jutott. Ezek az uralkodók mindannyian mágikus erőt véltek felfedezni a lándzsában, miszerint aki kezében tartja azt, az uralja a világot. II. Dagobert halálával a frank uralom a Karolingokhoz került, vele a lándzsa is, amit Martell Károly és Nagy Károly is uralma szimbólumának tartott. A lándzsa később a Habsburgokhoz került I. Rudolf uralkodásával.

14996OWI

Évszázadokkal később Napóleon eszelősen kutatott utána, de nem találta meg. Hitler szinte fanatikusan ragaszkodott a lándzsához, a Hofburg múzeumból Nürnbergbe vitte, de a “mágikus” fegyver ellenére sem maradt hatalmon. Hitler halála és a háború után a lándzsa visszakerült a Hofburg Múzeumba, ahol a Szent Római Birodalom koronája is ki van állítva. Függetlenül attól, hogy a lándzsa valóban az a fegyver-e, amivel Krisztust megölték, a tény az, hogy csupán az okkultizmussal foglalkozó, a sötét oldalon álló, tipikusan antikrisztusi szerepet betöltő fanatikus uralkodók kívánták uralmukat biztosítani ennek a fegyvernek a birtoklásával.

A Vril energia meghajtású náci repülő csészealjak, avagy UFO kapcsolat?

A Vril társulat médiumai tagadhatatlanul kapcsolatot létesítettek bizonyos lényekkel, akiket a New Age-ben a “felemelkedett Mesterek”-nek titulálnak, a keresztények pedig bukott angyalokként, démonokként ismernek.

Az okkult lényegének ismeretében az tényként kezelhető, hogy a bukott szellemek igenis kapcsolatba lépnek azokkal, akik elfogadják őket mestereiknek és a számukra megfelelő módon kommunikációt kezdenek velük. Hiszen az okkult nagyrészt éppen e célból lett megalkotva általuk. Az ilyen kapcsolat általában médiumokon, vagyis olyan személyeken keresztül valósul meg, akik tudatukat erre kondicionálva, transzállapotba kerülve, képesek kommunikálni ebben a dimenzióban.

187baf875f916e5b53f1c51966006b09

A náci okkult társaságok dokumentumai és technológiai kutatásaik anyagai a szövetséges hatalmak kezébe kerültek, akik mindent titkosítva maguk is folytatni kívánták az ilyen irányú kutatásokat. Néhány anyag titkosítási ideje csak a közelmúltban járt le. Természetesen néhány titkosított anyag kiszivárgott úgy az USA-ban, mint Oroszországban is, alkalmanként nagy port verve fel.

Számos idevonatkozó anyag terjed az USA-ban az Area 51-nek nevezett ufológiai központ viselt dolgairól. Az egyik legrészletesebbnek mondható ilyen forrás egy, a szovjet/orosz kezekbe került ismereteket felszínre hozó munka. Ezt Vladimir Terziski ismertetette A Harmadik Birodalom UFO titkai címet viselő előadásában. A kutató lényegében azt fejti ki, hogy az olyan náci titkos társaságok, mint a Tepelhoff, a Thule és Vril társulatok kapcsolatot létesítettek “idegen lényekkel”.

Ez az idegen faj együttműködött a német tudósokkal már az 1920-as évektől kezdve és földalatti bázisokban adták át filozófiai, kulturális és technológiai ismereteiket (Brad Streiger és Sherry Hansen Streiger, The Rainbow Conspiracy, 62. o.).

Terziski mindenesetre arra következtetett, hogy a földönkívüli lények segítségével a nácik képesek voltak az anti-gravitációs űrrepülés megvalósítására, és az idegenek befolyása alatt kívánták megvalósítani világuralmi terveiket. Állításai szerint az anti-gravitációs kísérletek már 1920-ban megkezdődtek Németországban és a Vril Társulat felügyelete alatt létrehoztak egy hibrid antigravitációs repülőszerkezetet RFZ-1 néven, amit aztán tovább fejlesztettek az elkövetkező években.

_004_80

Mindenesetre érdekes, hogy Alice Bailey médium szellemi mesterének egyik üzenete szerint Hitler a “Hierarchia” támogatását élvezte, és az általuk biztosított shamballa erőből merített (lásd A Terv – a New Age ördögi arca című írást).

A titkosítások gyakran találgatásokhoz, fantáziáláshoz vezetnek, s emiatt nehéz megállapítani, hogy hol érnek véget a tények, s hol kezdődik a fantázia a nácik technológiai fejlettségével kapcsolatban. Minden kétséget kizáróan létezik az univerzumban egy olyan erő, vagy energiaforrás, ami azonos a Vril elképzelésekkel.

Az emberiség jelenlegi ismeretei még igen korlátozottak, de a New Age és a befolyása alatt álló szórakoztatóipar prognózisai szerint az emberiség ma még elképzelhetetlen technikai fejlődést fog elérni a közeli jövőben, amikor az idegen Mesterek megjelennek és rendelkezésünkre bocsátják az ehhez szükséges ismereteket. A bibliai kereszténység szemszögéből nézve ez koránt sem lehetetlen, hiszen az emberiség első robbanásszerű technológiai fejlődése is akkor következett be, amikor a Vigyázók emberi formában alászálltak és megtanították az emberiséget azokra a tudományokra, amelyek nélkülözhetetlenek voltak a további technológiai fejlődéshez (vö. Énok 8:1-4 ).

NaziUFOs

A Maria Orsic és Sigrun médiumok által vett üzenetek szerint az aldebaraniak oly magas fejlettségi fokon állnak, hogy képesek mentális erő által hatni a vril energiára és egyéb erőkre. Vagyis képességeik messze meghaladják a fizikai lényekét, s mivel az üzenetek valóságtartalmában nem kételkedhetünk, az egyetlen logikus lehetőség az, hogy a bukott angyalok kommunikálták azokat a maguk történelemformáló céljainak megfelelően.

Tudjuk, hogy az angyalok olyan szellemi erővel rendelkeznek, amelyek által képesek hatni az anyagra és a fizikai erőkre. A vril társulat számára magukat aldebaraniakként, a New Age számára pedig a Felemelkedett Mesterek-ként megnevező lények üzenetei nem csak hasonlóak, hanem gyakorlatilag azonosak, céljuk pedig az, hogy felkészítsék az emberiség erre megfelelő részét a velük való nagy találkozásra.

Ahogy egykor, úgy a jövőben esetlegesen alászálló égiek úgy mutatkoznak majd be, mint az emberiség “jótevői”. Korunkban pedig minden fejlettség ellenére az emberiség továbbra is hiányában van pl. egy olyan tiszta energiaforrásnak, ami nem károsítja a környezetet, s ami az UFO-k mintájára forradalmasíthatja a repülést is.

Lehet, hogy ez sokak számára túlontúl fantasztikusnak tűnik, de a bukott szellemvilág a végső harcára felkészülve kétségtelenül be fog vetni minden eszközt, ami a rendelkezésükre áll.

Ossza meg ismerőseivel!
Scroll Up